Balia z jacuzzi

                                    Balia z jacuzzi


Cennik : 

 

300 zł / 3- 4 h


      Zewnętrzna Balia z jacuzzi –  tylko przy domkach
BiesCzad ( przy każdym domku , na wyłączność )


 Z jacuzzi można korzystać tylko za wiedzą i zgodą właściciela , który udzieli niezbędnych instrukcji używania bali . 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BALI

 1. Z balii jednocześnie może korzystać od 2 do 6 osób.
 2. Z jacuzzi można korzystać tylko za wiedzą i zgodą właściciela , który udzieli szczegółowych instrukcji korzystania z bani
 3. Przelanie wody może spowodować zalanie instalacji elektrycznych i tym samym jej uszkodzenie.
 4. W obszarze 2 m od balii obowiązuje absolutny ZAKAZ PALENIA.
 5. Obowiązuje zakaz regulacji zaworów i pokręteł innych niż wyznaczone w instrukcji.
 6. Z balii można korzystać w godzinach ustalonych z gospodarzem.
 7. Przed wejściem do balia użytkownicy zobowiązani są do kąpieli z użyciem środków myjących.
 8. Podczas korzystania z balii zabrania się
  • wrzucania do wody naczyń, resztek jedzenia, przedmiotów,
  • wnoszenia na teren ostrych narzędzi, szklanych opakowań, sztućców,
  • jedzenia,
  • pozostawiania dzieci bez opieki,
  • niszczenia wyposażenia,
  • zanieczyszczenia wody i wylewania wody,
  • manipulowania przy pokrętłach,
  • kąpieli nago dzieciom poniżej 3 roku życia, powinny mieć na sobie pieluszkę,
  • powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających,
  • zakazuje się korzystania z balii osobom, u których występują: choroby skóry, grzybice, otwarte skaleczenia, brodawczaki, róże itp., choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, padaczka, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, agresywne zachowanie.
  • Zabrania się wchodzenia i wychodzenia z balii w inny sposób niż po przeznaczonych do tego schodkach,
  • Zabrania się korzystania z balii na czczo lub po zbyt obfitym posiłku, optymalny czas na korzystanie z balii wynosi dwie lub jedną godzinę po posiłku w zależności od jego obfitości.
 9. Z balii nie mogą korzystać osoby:
  • chore na serce, nadciśnienie i z chorobami naczyń krwionośnych,
  • chore na tarczycę, klaustrofobie, epilepsję, ostre stany reumatyczne, nowotwory, ostre infekcje i stany astmatyczne,
  • z gorączką,
  • kobiety w czasie menstruacji i w okresie ciąży,
  • zmęczone i w czasie intoksykacji,
  • osoby po spożyciu alkoholu lub pod działaniem jakichkolwiek środków odurzających.
 10. Przed wejściem do balii należy:
  • zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała lub spowodować uszkodzenie przedmiotu umowy
  • zdjąć obuwie
 11. Rozpoczęcie korzystania z balii jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków obowiązującego regulaminu przez wszystkie osoby korzystające z bali.

UWAGA! DŁUŻSZE KORZYSTANIE Z BALI MOŻE WYWOŁAĆ PRZEGRZANIE ORGANIZMU.
SYMPTOMY TO: DRGAWKI, NAGŁY SPADEK CIŚNIENIA KRWI, ZAWROTY GŁOWY, ZASŁABNIĘCIE.
Głębokość wody w Balii przy właściwym jej napełnieniu wynosi około – 0,80 m

OPŁATY DODATKOWE

1. Opłata za ingerencję lub próbę ingerencji w części składowe bani :1000 zł.
2. Następna rozpoczęta godzina po skończeniu wykupionego czasu : 100 zł
3. Opłata za samowolne , nie uzgodnione z właścicielem , użytkowanie bani : 500 zł

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY NA MIENIU I OSOBIE

Najemca z bani korzysta na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby) Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie bani ( pompy , dysz ) od chwili wynajęcia bani aż do momentu zakończenia użytkowania,

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.

W razie wystąpienia sporów w wykonaniu niniejszej umowy, Strony zgodnie postanawiają, że będą one podlegały rozstrzygnięciu przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Wynajmującego.

Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy.

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BALII

1. Włączanie dysz jacuzzi : mogą być włączone na ok  15-25 minut , później muszą być wyłączone na ok 15 minut i tak na zmianę przez cały czas użytkowania bani.
2. Po wyjściu z bani , obowiązkowo należy wyłączyć dysze jacuzzi i oświetlenie bani.
3. Zamknąć pokrywę bani.