RODO

 

Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchy-lenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Osada BiesCzad  Bogusław Czerenkiewicz z siedzibą Kalnica 49, 38-608 Wetlina.
  2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art.6 ust.1 lit. b w/w rozporządzenia.
  3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją umowy (usługi) oraz do podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem.
  4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe.
  5. Odbiorcami danych będzie podmiot, który na podstawie zawartej umowy przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora. Biuro rachunkowe „OPTIMA” Sylwester Poznański ul. Bema 1a, 38-500 Sanok.

6.Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przy-padkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych;

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres w którym mogą się ujawnić potencjal-ne roszczenia związane z umową, nie dłużej jednak niż do końca okresu przedawnienia tych roszczeń.

8. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwa-rzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.